ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van E-Choppers Apeldoorn hierna vernoemd als E-Choppers Apeldoorn.
1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.
1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen E-Choppers Apeldoorn en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van E-Choppers Apeldoorn.
1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door E-Choppers Apeldoorn niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door E-Choppers Apeldoorn is bevestigd.

Artikel 2. AANBIEDINGEN

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door E-Choppers Apeldoorn desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order c.q. opdracht.
2.2. In prijscouranten, offertes, andere documenten vermelde kleuren, omschrijvingen, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden E-Choppers Apeldoorn niet.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

Een overeenkomst komt tot stand door middel van acceptatie door wederpartij van een door E-Choppers Apeldoorn gedane aanbieding c.q. uitgebrachte offerte, dan wel door middel van ondertekening door beide partijen van een schriftelijk of digitaal opgemaakte overeenkomst.

Artikel 4. PRIJZEN

4.1. Alle gehanteerde prijzen zijn exclusief btw en exclusief transportkosten, tenzij partijen anders overeenkomen,
4.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen -om wat voor reden dan ook een wijziging ondergaan, is E-Choppers Apeldoorn gerechtigd deze prijswijzigingen door te belasten aan de wederpartij. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 5. BETALING

5.1. Betaling geschiedt á contant bij aflevering mits anders is afgesproken. Wanneer partijen overeenkomen dat betaling plaatsvindt ná ontvangst van de factuur, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.
5.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is E-Choppers Apeldoorn alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
5.4. Alle door E-Choppers Apeldoorn gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt bepaald op 15 % van het openstaande bedrag met een minimum van € 500,00.

Artikel 6. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

6.1. De in de aanbieding / offerte en/of de overeenkomst overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook in het geval de genoemde termijn door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige levering is E-Choppers Apeldoorn dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.
6.2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
Er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit E-Choppers Apeldoorn kan worden toegerekend;
Wederpartij in één of meer verplichtingen jegens E-Choppers Apeldoorn tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
Wederpartij E-Choppers Apeldoorn niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.
6.3. Wederpartij dient de bij E-Choppers Apeldoorn gekochte goederen of diensten in ontvangst te nemen en te controleren (zie Artikel 9. Garantie). Wanneer deze goederen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door E-Choppers Apeldoorn opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. E-Choppers Apeldoorn zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van E-Choppers Apeldoorn op schadevergoeding.

Artikel 7. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST, REPARATIE, ONDERHOUD, SCHADETAXATIE

7.1. In het geval van een overeenkomst op grond waarvan door E-Choppers Apeldoorn reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd, kan de wederpartij voor of bij het verstrekken van de reparatieopdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn is bij benadering, tenzij E-Choppers Apeldoorn een vaste prijs en/of termijn overeenkomt.
7.2. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.
7.3. Indien de wederpartij binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de goederen niet heeft afgehaald, is E-Choppers Apeldoorn gerechtigd een redelijke vergoeding wegens stallingkosten in rekening brengen.
7.4. De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de wederpartij ter beschikking gesteld, indien deze bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden
afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims zijn afgehandeld en de wederpartij middels deze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of(nog) onvoldoende zijn afgehandeld. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van E-Choppers Apeldoorn zonder dat de wederpartij op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.
7.5. Indien E-Choppers Apeldoorn een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de wederpartij 10% provisie van het getaxeerde bedrag in rekening worden gebracht. Wanneer de wederpartij aan E-Choppers Apeldoorn de schade reparatieopdracht verstrekt komt de doorbelasting van 10% provisie van het getaxeerde bedrag te vervallen.
7.6. E-Choppers Apeldoorn is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij E-Choppers Apeldoorn.
7.7. E-Choppers Apeldoorn zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
7.8. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan E-Choppers Apeldoorn aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan E-Choppers Apeldoorn worden verstrekt.

Artikel 8. GARANTIE

8.1. E-Choppers Apeldoorn wordt geacht aan haar verplichtingen te hebben voldaan wanneer de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van een normale handelskwaliteit.
8.2. Er kan enkel enige garantie worden ingeroepen door wederpartij wanneer wederpartij het product op de juiste voorgeschreven wijze gebruikt. Hiervan is in elk geval sprake bij gebruik conform de productinformatie die betrekking heeft op het door E-Choppers Apeldoorn geleverde product.
8.3. De garantie strekt zich niet uit tot en / of is niet geldend wanneer:
(a) Gebreken die zijn ontstaan als gevolg van het niet (strikt) in acht nemen van de installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
(b) Gebreken die zijn ontstaan als gevolg van het blootstellen van de producten aan abnormale, niet- voorzienbare omstandigheden dan wel als gevolg van een anderszins onzorgvuldige en/of ondeskundige behandeling van de producten;
(c) Gebreken die voortvloeien uit het gebruikelijke slijtageproces dat het product ondergaat;
(d) Gebreken die zijn ontstaan als gevolg van de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
(e) Gebreken die zijn ontstaan als gevolg van het gebruik van producten, materialen, zaken, werken en/of constructies welke op uitdrukkelijk verzoek/instructie van wederpartij zijn aangewend of toegepast;
(f) Gebreken die zijn ontstaan als gevolg van het gebruik van van derden betrokken onderdelen;
(g) Wederpartij jegens E-Choppers Apeldoorn in verzuim is;
(h) Wederpartij E-Choppers Apeldoorn niet binnen 10 werkdagen na ontdekking van het gebrek in de gelegenheid heeft gesteld het gebrek te onderzoeken;
(i) Een jaar na de levering is verstreken.
8.3. E-Choppers Apeldoorn verleent geen garantie ter zake van de werking en/of de toepassingsmogelijkheden van producten welke door weerpartij aan derden zijn (door)geleverd dan wel van producten welke door wederpartij zijn bewerkt en vervolgens aan derden zijn (door)geleverd.

Artikel 9. KLACHTEN / RECLAMES

9.1. Wederpartij dient de geleverde producten direct bij aflevering / afhalen op eventuele gebreken te controleren. Indien wederpartij stelt dat sprake is van gebreken ten aanzien van de producten, dient wederpartij – op straffe van verval van rechten – binnen 8 dagen na de feitelijke levering schriftelijk melding te maken bij E-Choppers Apeldoorn.
9.2. Wanneer schriftelijke indiening van een klacht binnen de in lid 1 genoemde termijn niet mogelijk is, geldt een termijn van 8 dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn.
9.3. Het indienen van een klacht ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen en geeft evenmin een recht op opschorting van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 10. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

10.1. E-Choppers Apeldoorn is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

Wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de tussen partijen gesloten overeenkomst;
Wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of- aangifte tot faillietverklaring doet;
Faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;
Het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;
Een onderhands akkoord wordt aangeboden;
Op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
10.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daartoe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van E-Choppers Apeldoorn passende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door E-Choppers Apeldoorn aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten.
11.2. E-Choppers Apeldoorn is in de in artikel 11 lid 1 hiervoor genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt E-Choppers Apeldoorn voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden.
11.3. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van E-Choppers Apeldoorn te leveren. Hij is eveneens verplicht E-Choppers Apeldoorn op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan E-Choppers Apeldoorn om dit pandrecht tot stand te brengen.

Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 De aansprakelijkheid van E-Choppers Apeldoorn is ten aanzien van wederpartij als volgt beperkt:
Indien E-Choppers Apeldoorn aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van E-Choppers Apeldoorn wordt uitgekeerd. Indien en voor zover om wat voor reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, wordt aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag, exclusief btw, aangaande de opdracht waarop de schade betrekking heeft. Dit laatste tot een maximum van € 10.000,00 exclusief btw. Iedere verdergaande aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

Materiele schade aan de eigendommen van wederpartij;
Redelijke kosten die wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (omvang van de directe) schade;
Redelijke kosten die wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, onder de voorwaarde dat door wederpartij wordt aangetoond dat deze kosten zijn gemaakt ter voorkoming / beperking van de schade.
E-Choppers Apeldoorn is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder – doch niet uitsluitend – bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of stagnatieschade of andere gevolgschade die wederpartij stelt te hebben geleden. Daarnaast is E-Choppers Apeldoorn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat E-Choppers Apeldoorn is uitgegaan van door of namens wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
De in lid 1 genoemde maximumbedragen komen te vervallen, uitsluitend wanneer de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van E-Choppers Apeldoorn.

Artikel 13. OVERMACHT

13.1. In het geval E-Choppers Apeldoorn niet aan haar verplichtingen uit hoofde van een met wederpartij gesloten overeenkomst kan voldoen als gevolg van een situatie van overmacht, worden de verplichtingen van E-Choppers Apeldoorn opgeschort zolang de overmacht situatie voortduurt.
13.2. In het geval de overmacht situatie langer dan 6 maanden voortduurt zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de andere partij.
13.3. Van een overmacht situatie is in elk geval – doch niet uitsluitend – sprake in de volgende gevallen: oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet.
13.4. Het is de wederpartij in geen geval toegestaan om in een situatie van overmacht haar betalingsverplichting op te schorten.

Artikel 14. PARTIËLE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 15. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

15.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van E-Choppers Apeldoorn is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
15.2. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en E-Choppers Apeldoorn gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de relatief bevoegde rechter in het arrondissement waar E-Choppers Apeldoorn gevestigd is.

 

× App ons